Giới thiệu ISO 22000 / HACCP

9/9/2016 9:55:11 PM 1. Giới thiệu Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Tiêu chuẩn ISO 22000

Ngày 01/09/2005, Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Tiêu chuẩn này do Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34 soạn thảo. Đây là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dủng lẫn các bên quan tâm trên phạm vi toàn thế giới. 

Back To Top