Quy trình Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở kinh doanh DVAU thuộc thẩm quyền cấp giấy của Chi cục

10/12/2016 9:48:59 AM Xây dựng quy trình nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho TCCN có đề nghị Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo thẩm tra rõ các điều kiện theo đúng quy định.

Quy trình Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở kinh doanh DVAU thuộc thẩm quyền cấp giấy của Chi cục ATVSTP

10/12/2016 9:40:17 AM Xây dựng quy trình nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho TCCN có đề nghị Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Quy trình Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở SX, KD thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp giấy của Chi cục

10/12/2016 9:27:17 AM Xây dựng quy trình nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho TCCN có đề nghị Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo thẩm tra rõ các điều kiện theo đúng quy định.

Quy trình Cấp giấy Xác nhận bản công bố phù hợp quy định ATTP

10/12/2016 9:08:51 AM Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/công dân có đề nghị cấp giấy Xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đảm bảo thủ tục nhanh, chính xác tham mưu cho lãnh đạo ra quyết định phù hợp.

Quy trình Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở SX,KD thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp giấy của Chi cục ATVSTP

10/12/2016 9:02:31 AM Xây dựng quy trình nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho TCCN có đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định

Quy trình Cấp lại giấy Tiếp nhận bản CBHQ hoặc giấy Xác nhận bản công bố PH QĐ ATTP

10/12/2016 8:49:25 AM Tiếp nhận hồ sơ của TCCN có đề nghị cấp lại giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy Xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đảm bảo thủ tục nhanh, chính xác tham mưu cho lãnh đạo ra quyết định phù hợp.

Quy trình Cấp giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy

10/11/2016 5:38:14 PM Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/công dân có đề nghị cấp giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đảm bảo thủ tục nhanh, chính xác tham mưu cho lãnh đạo ra quyết định phù hợp.

Quy trình cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân

10/11/2016 5:25:11 PM Xây dựng quy trình nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống có đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Quy trình cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức

10/11/2016 4:06:57 PM Xây dựng quy trình nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống có đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Quy trình Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm khi có sự thay đổi tên, địa chỉ thuộc lĩnh vực quản lý của Chi cục

10/7/2016 4:15:22 PM Xây dựng quy trình nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho TCCN có đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm khi có sự thay đổi tên, địa chỉ thuộc lĩnh vực quản lý của Chi cục đảm bảo thẩm tra rõ các điều kiện theo đúng quy định.

Back To Top