Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

3/10/2017 2:32:14 PM


Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 Trình tự thực hiện
   Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Bước 2: Chi cục An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải cấp giấy tiếp nhận. Trường hợp không cáp Giấy tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm.
 Cách thức thực hiện
  Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả -Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm- Số 424 Nguyễn Thái Học- Tp Quy Nhơn.
 Thành phần, số lượng hồ sơ
  I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
A) Hồ sơ cấp lại giấy tiếp nhận Công bố hơp qui hoặc xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm
1- Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mẫu (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
2- Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm lần gần nhất (bản sao);
3- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ do phòng kiểm nghiệm được công nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu):
- 1 lần/năm đối với cơ sở có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương.
- 2 lần/năm đối với các cơ sở không có các chứng chỉ trên.
B) Hồ sơ pháp lý chung
4- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);
II. Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy và  01 bộ hồ sơ pháp lý chung
 Thời hạn giải quyết
  07 ngày làmviệc
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
  Tổ chức, cá nhân
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
  Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhân bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
  Phí và Lệ phí
  Phí thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: Công bố lại: 300.000đồng/lần/sản phẩm.
(Quy định tại Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
   Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
  Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
  1- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
2- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
3- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
4. Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Back To Top