Cấp giấy Xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

3/10/2017 2:40:13 PM


Cấp giấy Xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
 

Trình tự thực hiện
  Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố phù hợp về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Bước 2: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Trường hợp không cấp Giấy Xác nhận phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.
Bước 3: Trả Giấy Xác nhận cho tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm.
 Cách thức thực hiện
  Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả -Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm- Số 424 Nguyễn Thái Học- Tp Quy Nhơn.
 Thành phần, số lượng hồ sơ
  I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
A) Hồ sơ công bố phù hợp:
1- Bản công phù hợp được quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP;
2- Bản thông tin chi tiết sản phẩm, được quy định tại Mẫu số 03a ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP;
3- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (bản gốc hoặc bản sao công chứng có kèm bản gốc để đối chiếu hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự), gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn, của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận.
4- Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
5- Kế hoạch giám sát định kỳ (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
6-Mẫu nhãn sản phẩm (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
B) Hồ sơ pháp lý chung:
1- Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
2- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
3- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu) (Nếu có).
II. Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ công bố phù hợp và  01 bộ hồ sơ pháp lý chung.
 Thời hạn giải quyết
  15 ngày làmviệc
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
  Tổ chức, cá nhân
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
  Chi cục An toàn thực phẩm
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
  Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
  Phí và Lệ phí
  Phí thẩm định hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: Công bố lần đầu: 500.000đồng/lần/sản phẩm.
(Quy định tại Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
  -Mẫu 02: Mẫu công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
-Mẫu 03a: Mẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm
-Mẫu 04: Mẫu kế hoạch kiểm soát chất lượng
  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
  Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
  1- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
2- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
3- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
4-Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Back To Top