. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

2/27/2017 2:07:05 PM


Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Trình tự thực hiện
  Bước 1. Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, Chi cục xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, Chi cục phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
  Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả -Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm- Số 424 Nguyễn Thái Học- Tp Quy Nhơn.
Thành phần, số lượng hồ sơ
  I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
  Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
  Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
Phí và lệ phí
  Chưa có quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
  Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
  Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
  1. Luật quảng cáo ngày 21 tháng 06 năm 2012;
2. Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 06 năm 2010;
3. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;
4. Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Back To Top