BÁO CÁO Kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

6/5/2019 3:21:22 PM


1. Tại tuyến tỉnh
Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 495/QĐ-SYT ngày 03/4/2019 về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ” năm 2019 và Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 03/4/2019 về việc Thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 của Sở Y tế (Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về  an toàn thực phẩm).
2. Tại tuyến huyện
Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 03/4/2019 về việc Thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, các UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã ban hành quyết định kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra và đã chỉ đạo UBND cấp xã triển khai công tác kiểm tra ATTP trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn.

Tải báo cáo tại đây

Back To Top