Ban hành Quyết định triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

4/10/2019 11:07:19 AMQUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;         
            Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;
            Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
            Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-BCĐTƯATTP ngày 04/3/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm  triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019;
            Theo đề nghị của Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm) tại Tờ trình số 47/TTr-SYT ngày 15/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH
 
            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
            Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu tại Điều 1 theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.
            Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, hội đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

               Tải quyết định tại đây

Back To Top