Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

6/13/2019 9:07:59 AM 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. 2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo.

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

6/13/2019 9:07:10 AM Sản phẩm sản xuất trong nước gồm: Thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

6/13/2019 9:06:27 AM Sản phẩm nhập khẩu nước gồm: Thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6/13/2019 9:04:13 AM - Các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế (Trừ thực phẩm bảo vệ sức khỏe) - Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: + Cơ sở do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tương đương (Trừ Nhà hàng trong khách sạn). + Cơ sở do UBND quận/huyện/thành phố cấp GĐKKD có quy mô phục vụ từ 200 suất/lần trở lên (Trừ Nhà hàng trong khách sạn).

.Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

3/6/2017 9:18:31 AM

.Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

3/2/2017 10:55:11 AM

Back To Top