Hướng dẫn một số nội dung quản lý dịch vụ ăn uống và nấu ăn lưu động

9/8/2017 11:08:03 AM


Hướng dẫn một số nội dung quản lý dịch vụ ăn uống và nấu ăn lưu động.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành công văn số 207/ATVSTP-NV ngày 06/9/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý loại hình dịch vụ ăn uống và nấu ăn lưu động. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung công văn trên tổ chức thực hiện việc quản lý ATTP theo phân cấp.

Tải công văn

Tải phụ lục 2

Back To Top