QĐ Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017

9/7/2017 4:21:11 PM


Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân trong dịp Tết Trung thu, căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Kế hoạch số 902/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 18/8/2017 Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm-Bộ Y tế về việc triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017 kèm theo quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 06/9/2017.

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định

Kế hoạch thanh tra liên ngành về ATTP Tết Trung thu năm 2017
 

Back To Top